Regulaminy

REGULAMIN KONKURSU

Na grupie Facebook STUDIO BaBylissPRO

 

1. Postanowienia ogólne

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 

2. Przebieg konkursu

 

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które:

1) ukończyły 18 rok życia,

2) mają pełną zdolność do czynności prawnych,

3) mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski,

4) posiadają funkcjonujący profil publiczny w serwisie Facebook (dalej: Profil FB)

5) są członkami grupy STUDIO BaBylissPRO w serwisie Facebook lub uczestnikami wydarzenia FX Experience Digital Event,

6) umieszczą w Okresie trwania konkursu na profilu STUDIO  BaBylissPRO w serwisie FB, w komentarzu pod postem obejmującym transmisję pracę fotograficzną przedstawiającą stylizację fryzjerską bądź sposób strzyżenia inspirowane wydarzeniem FX Experience Digital Event (dalej: Praca Konkursowa).

 1. Uczestnik w ramach Konkursu może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową.
 2. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która spełni wymagania stawiane w ustępie powyższym. Do wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane żadne dodatkowe oświadczenie woli. Uczestnik spełniając wymagania, o których mowa w ust. 1, w szczególności zamieszczając Pracę Konkursową zgodnie z ust. 1 pkt 6, akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prawidłowej realizacji Konkursu, stosownie do § 5.
 3. Zgłoszone do Konkursu Prace Konkursowe nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, godzić w dobre obyczaje, w uczucia innych osób, a także muszą być autorstwa Uczestnika Konkursu i nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych. Prace konkursowe uznane przez Koordynatora za niespełniające powyższych kryteriów zostaną wykluczone z konkursu.
 4. Uczestnik oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym z tytułu majątkowych praw autorskich do Pracy konkursowej oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.
 5. Z zastrzeżeniem ustępu poniższego, Praca Konkursowa nie może stanowić przeróbki, adaptacji lub innego opracowania w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani kompozycji innych utworów.
 6. Niedozwolone jest w ramach Konkursu dostarczanie przez Uczestnika treści, w tym Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym, naruszającym prawo lub dobre obyczaje, w tym w szczególności:

1) zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;

2) nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub   bezwyznaniowość;

3) godzących w dobra osobiste Koordynatora, Organizatora lub innych osób, w tym naruszających prawo do wizerunku osób trzecich;

4) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa pokrewne;

5) promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;

6) spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Koordynatora;

7) promujących produkty lub usługi inne, niż oferowane przez Organizatora; zawierających antyreklamę Organizatora lub Koordynatora.

 

3. Nagrody i ich przyznawanie

 

 1. Organizator przewidział trzy nagrody w konkursie:
 1. Organizator spośród nadesłanych Prac konkursowych wybierze trzy prace, których autorom przyzna nagrody wymienione w ust. 1, biorąc pod uwagę kreatywność stylizacji oraz fachowość ich wykonania. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie wymagają uzasadnienia.
 2. Każdy z laureatów nagrodzonych Prac konkursowych zobowiązuje się nadto wykonać tutorial przedstawiający proces wykonywania stylizacji fryzjerskiej za pomocą sprzętu otrzymanego w ramach nagrody. Tutoriale zostaną opublikowane na profilu BaBylissPro w serwisie Instagram – zarówno w formie klasycznego postu jak i InstaStories. Do ww. tutorialu stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 2 i 3.
 3. Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone po zakończeniu okresu trwania konkursu na profilu Organizatora w serwisie Facebook.
 4. Zwycięzca nie może wymienić nagrody na ekwiwalent pieniężny, a także przenieść praw do jej odbioru na osoby trzecie.
 5. Wartość otrzymanej nagrody jest zwolniona z podatku w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.).
 6. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Koordynatorowi adres, na który zostanie przesłana nagroda – nie później niż wciągu 14 dni od dnia skontaktowania się z nim, pod rygorem odmowy wydania nagrody. Adres do wysyłki musi znajdować się na terytorium Polski.

 

4. Postanowienia szczególne

 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na upublicznianie przez Koordynatora nazwiska lub loginu, jakim posługuje się w serwisie Facebook.
 2. Uczestnik udziela Koordynatorowi i Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

– również w zakresie promocji i reklamy Organizatora lub Koordynatora.

 1. Licencja udzielona zostaje na okres 5 lat od daty przesłania Pracy konkursowej i obejmuje terytorium całego świata.
 2. Osoby które dokonają zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie w sposób niezgody z postanowieniami Regulaminu lub nie spełnią wymagań dotyczących uczestnictwa w Konkursie, nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie. Wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie), mające na celu nieuczciwe wpływanie na wynik Konkursu, są zabronione.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Koordynatora i Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 

5. Dane osobowe

 

 1. Administratorem powierzonych przez Uczestnika danych osobowych będzie Organizator (dalej także: Administrator).
 2. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia promocji objętej niniejszym regulaminem.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, udzielona poprzez przesłanie Pracy konkursowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). Udzielenie przez Użytkownika zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do właściwej realizacji opisanych w niniejszym regulaminie celów.
 4. Dane będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, chyba że Użytkownik wcześniej wycofa zgodę , co spowoduje usunięcie danych z bazy.
 5. Użytkownik uprawniony jest do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
 6. Użytkownik jest nadto uprawniony do wniesienia skargi na niezgodnie z prawem przetwarzanie danych – do organu nadzorczego.

 

6. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących niewykonania lub nierzetelnego wykonania przez Koordynatora lub Komisję konkursową świadczeń określonych niniejszym regulaminem, Uczestnik konkursu jest uprawniony do złożenia Organizatorowi za pośrednictwem Koordynatora reklamacji. Reklamacja powinna zostać wniesiona pocztą elektroniczną na adres Koordynatora.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania a odpowiedź wysłana za pośrednictwem poczty e-mail na adres, z którego wysłano zgłoszenie reklamacyjne.

 

 

Zasady korzystania z serwisu www.babylisspro.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy reguluje zasady korzystania z serwisu www.babylisspro.pl.

 2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

  1. „Serwis” oznacza serwisu internetowego www.babylisspro.pl,

  2. „BaByliss Polska sp. z o. o.” oznacza Babyliss Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296920;

  3. „Użytkownik” – oznacza każdą osobę fizyczną, która zarejestrowała się w zakładce serwisu;

  4. „Konto” – prowadzone dla Użytkownika przez BaByliss Polska sp. z o. o. konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są Dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu;

  5. „Dane” – dane osobowe Użytkownika oraz inne dane i treści zamieszczane przez Użytkownika w serwisie;

  6. „Kampania” – okres, podczas którego Użytkownik testuje produkt lub próbki produktu lub otrzymuje informacje dotyczące produktu lub usług, jak również wyraża swoją opinię o produkcie lub usługach oraz wypełnia ankietę podsumowującą;

  7. „Ambasador Kampanii”– Użytkownik zakwalifikowany przez BaByliss Polska sp. z o. o. do udziału w Kampanii.

II. Zasady rejestracji i uczestnictwa w serwisie.

 1. Użytkownikiem serwisu może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski.

 2. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba, która spełnia wymagania określone w ustępie powyższym i założyła Konto w Serwisie.

 3. Założenie Konta obejmuje następujące czynności:

  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego, zawierającego następujące dane osobowe Użytkownika: adres e-mail oraz hasło;

  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez BaByliss Polska sp. z o. o. w brzmieniu wskazanym przez BaByliss Polska sp. z o. o.;

  3. akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 4. Założenie Konta oraz korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne. Zakreślenie odpowiedniego pola obok formułki „Zapoznałem się i akceptuję warunki i zasady Regulaminu strony oraz politykę prywatności” umieszczonej w Serwisie oznacza, że Użytkownik zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności oraz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. Brak akceptacji powyższej klauzuli uniemożliwia założenie Konta oraz korzystanie z Serwisu.

 5. Formularz wypełniony nieprawidłowo lub niekompletnie uniemożliwia dokonanie rejestracji.

 6. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego oraz innych czynności związanych z założeniem Konta, po dokonaniu rejestracji Konta – zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu – w systemie informatycznym BaByliss Polska sp. z o. o. jest równoznaczne z zawarciem umowy o zapewnienie dostępu do zawartości Serwisu i świadczeń objętych niniejszym Regulaminem.

 7. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt 8, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną lub na piśmie, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług, w szczególności poprzez przystąpienie przez Użytkownika do Kampanii, przed upływem 10 dni od daty zawarcia umowy; przyjmuje nadto do wiadomości, że w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 8. BaByliss Polska sp. z o. o. informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne materiały, w szczególności teksty, artykuły, opracowania, zdjęcia, grafikę.

 9. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631).

 10. BaByliss Polska sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do krótkotrwałego zaprzestania świadczenia usług i dostępu do Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją serwisu internetowego, mogących powodować utrudnienie lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z Serwisu. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będą publikowane na stronie internetowej Serwisu przed rozpoczęciem prac.

 11. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo i stabilność systemu teleinformatycznego, BaByliss Polska sp. z o. o. ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

 12. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego BaByliss Polska sp. z o. o. przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych BaByliss Polska sp. z o. o. lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  2. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

 13. Użytkownik zobowiązany jest podawać w formularzu rejestracyjnym oraz we wszystkich ankietach wypełnianych w związku z uczestnictwem w Serwisie prawdziwe i rzetelne dane. Wszystkie formularze i ankiety powinny być wypełniane w sposób kompletny i zrozumiały. Podanie nieprawdziwych, niekompletnych lub nierzetelnych danych może uniemożliwić kontakt z Użytkownikiem lub spowodować niezakwalifikowanie Użytkownika do Kampanii.

 14. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta innym osobom, ani korzystać z Kont innych Użytkowników.

 15. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oraz udział w poszczególnych Kampaniach może odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych, tj. niezarobkowych i niezwiązanych z prowadzona działalnością gospodarczą. Użytkownik w szczególności nie może sprzedawać otrzymanych do testowania produktów lub usług ani próbek produktów ani w jakikolwiek inny sposób odpłatnie przekazywać osobom trzecim.

 16. W przypadku naruszenia powyższego postanowienia, BaByliss Polska sp. z o. o. uprawnione jest do usunięcia konta Użytkownika na zasadach określonych w pkt VIII ust. 2.

III. Zasady udziału w Kampaniach

 1. Udział w Kampanii może wziąć tylko Użytkownik Serwisu. Udział Użytkownika w Kampaniach jest bezpłatny.

 2. BaByliss Polska sp. z o. o. prowadzi Kampanie w ramach usług marketingowych świadczonych na rzecz klientów BaByliss Polska sp. z o. o.. W celu uzyskania opinii o produktach lub usługach klienta BaByliss Polska sp. z o. o., w czasie Kampanii mogą być udostępniane Użytkownikom produkty lub próbki produktów klienta oraz ulotki i inne informacje o produktach lub usługach klienta BaByliss Polska sp. z o. o.

 3. Udział w kampanii możliwy jest zarówno z własnej inicjatywy Użytkownika, o ile zgłosi się on do udziału w Kampanii, o której informacje będą dostępne w Serwisie, jak też na skutek zaproszenia od BaByliss Polska sp. z o. o. wysłanego do wybranych Użytkowników.

 4. Przed zakwalifikowaniem Użytkownika do Kampanii BaByliss Polska sp. z o. o. uprawniona jest do żądania od Użytkownika wypełnienia i wysłania ankiety rekrutacyjnej i ankiet profilowych umożliwiających BaByliss Polska sp. z o. o. dokonanie oceny czy Użytkownik pasuje do profilu ambasadora danej Kampanii.

 5. Użytkownicy zakwalifikowani do udziału w danej Kampanii, zwani dalej „Ambasadorami Kampanii”, zostaną poinformowani o tym fakcie przez BaByliss Polska sp. z o. o. za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres mailowy Użytkownika wraz ze wskazaniem dalszych działań związanych z udziałem w Kampanii. BaByliss Polska sp. z o. o. nie jest zobowiązany do informowania o niezakwalifikowaniu do danej Kampanii.

 6. Ambasador Kampanii powinien podać BaByliss Polska sp. z o. o. adres do korespondencji lub potwierdzić aktualności podanego wcześniej adresu w celu umożliwienia wysłania przez BaByliss Polska sp. z o. o. produktu do testowania i/lub jego próbek i/lub ulotek dotyczących produktu.

 7. Brak wskazania adresu do korespondencji Ambasadora Kampanii w terminie określonym przez BaByliss Polska sp. z o. o. uniemożliwia udział Ambasadora w danej Kampanii.

 8. Biorąc udział w danej Kampanii Ambasador Kampanii powinien:

  1. przetestować produkt lub próbki produktu lub usługę objęte Kampanią udostępnione przez BaByliss Polska sp. z o. o.;

  2. zapoznać się z informacjami o produkcie lub usłudze objętej Kampanią udostępnionymi przez BaByliss Polska sp. z o. o.;

  3. dzielić się wiedzą o produkcie lub usłudze objętej Kampanią oraz próbkami ze swoimi znajomymi; w szczególności poprzez publikowanie na należącym do niego profilu w serwisie Facebook informacji o produkcie lub usłudze co najmniej raz w miesiącu;

  4. wypełniać ankiety i raporty związane z Kampanią;

  5. realizować pozostałe zadania związane z Kampanią, o których zostanie poinformowany przed przystąpieniem do Kampanii.

 9. Ambasador Kampanii, którego Konto w Serwisie zostało zablokowane lub usunięte z przyczyn wskazanych w punkcie IX ust. 2, zostaje wyłączony z dalszego udziału w Kampanii.

IV Prawa autorskie

 1. Użytkownik udziela BaByliss Polska sp. z o. o. nieodpłatnej, wyłącznej i bezterminowej licencji na korzystanie z utworów jego autorstwa powstałych w trakcie i w związku z korzystaniem z Serwisu lub utworów jego autorstwa albo autorstwa osób trzecich, udostępnionych przez Użytkownika BaByliss Polska sp. z o. o. w ramach korzystania z Serwisu, na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalania jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; m. in. na dysku komputerowym, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, na CD, VCD, CD ROM; bez ograniczeń co do ilości i formatu oraz niezależnie od systemu i standardu;

  2. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, zapisu komputerowego) w dowolnej formie;

  3. nadawania w nieograniczonej częstotliwości, w całości lub we fragmentach, przy pomocy transmisji dźwiękowych i telewizyjnych, fal radiowych, lasera, mikrofal lub podobnych metod technicznych;

  4. nadawania za pośrednictwem systemu przewodowego i bezprzewodowego;

  5. reemitowania, tj. równoczesnego i integralnego nadawania przez inną organizację radiową lub telewizyjną;

  6. najmu lub użyczania we wszelkich możliwych formach nośników fizycznych i wirtualnych;

  7. publicznego wykonania, odtwarzania i udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie, w sieciach komórkowych);

  8. wykorzystania w połączeniach telefonicznych, w tym w przekazach tekstowych i graficznych (np. SMS, WAP, MMS) oraz audiowizualnych;

  9. wprowadzania do obrotu w kraju i za granicą, bez ograniczeń co do ilości nakładu egzemplarzy i jego formatu;

  10. opracowania, w szczególności do skracania, dzielenia, łączenia w całości lub w części z innymi Utworami;

  11. prawa do używania, korzystania i rozporządzania Utworami lub fragmentami Utworów dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych BaByliss Polska sp. z o. o. lub osób trzecich jak również do ich wykorzystania w innych utworach;

  12. komercyjnego wykorzystania Utworów poprzez produkcję i dystrybucję wszelkiego rodzaju towarów związanych z Utworami, jak również poprzez promocję wszelkiego rodzaju towarów i usług przy użyciu przerobionych, opracowanych lub oryginalnych Utworów lub fragmentów Utworów;

 2. Użytkownik wyraża nadto zgodę na korzystanie ze swojego wizerunku utrwalonego na fotografiach udostępnionych BaByliss Polska sp. z o. o. w ramach korzystania z Serwisu, na polach eksploatacji wymienionych w ustępie powyższym (dalej o fotografiach oraz utworach, o których mowa w ust. 1: Utwory).

 3. Użytkownik oświadcza, iż dostarczone przez niego Utwory są dziełem oryginalnym i że Użytkownikowi przysługują do nich autorskie prawa majątkowe w pełnym zakresie, ponadto oświadcza że Utwory nie są w jakikolwiek sposób ograniczone na rzecz osób trzecich, a Użytkownik nabył prawa do nich zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie przepisami. Użytkownik oświadcza, że prawa autorskie do Utworów nie będą naruszać praw osób trzecich, w szczególności w zakresie praw autorskich, w tym praw zależnych.

 4. Użytkownik wyraża nadto zgodę na wykonywanie przez BaByliss Polska sp. z o. o. (i zezwalanie innym na wykonywanie) autorskich praw zależnych w odniesieniu do Utworów.

 5. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia powyższej licencji, zgody na korzystanie z jego wizerunku oraz z tytułu korzystania z Utworów na poszczególnych polach eksploatacji.

 6. BaByliss Polska sp. z o. o. jest uprawnione do udzielania dalszych zgód i licencji (sublicencji) osobom trzecim w zakresie określonym w ust. ust. 1-5.

V. Wymagania techniczne, zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe korzystanie z Serwisu obejmują:

  1. komputer osobisty lub inny kompatybilny;

  2. dostęp do sieci Internet;

  3. posiadanie konta e-mail;

  4. dostęp do witryn www – poprawnie skonfigurowana przeglądarka www.

 2. Odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania od wskazanych powyżej może prowadzić do braku możliwości korzystania z przedmiotowych usług.

 3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu nie wiąże się dla użytkownika ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci teleinformatycznej.

VI Odpowiedzialność BaByliss Polska sp. z o. o.

BaByliss Polska sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z dostępu do usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;

  2. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych na formularzu rejestracyjnym lub w ankietach;

  3. szkody powstałe w przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego Użytkownika;

  4. szkody i straty poniesione przez Użytkownika będące następstwem zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet, w szczególności działania wirusów komputerowych i włamania do systemu komputerowego.

VII Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących dostępu do Serwisu. W szczególności reklamacje mogą być składane z tytułu braku lub nienależytego dostępu do usług.

 2. Reklamację rozpatruje BaByliss Polska sp. z o. o.

 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:

  1. imię i nazwisko Użytkownika;

  2. przedmiot reklamacji;

  3. okoliczności uzasadniające reklamację;

  4. adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana decyzja BaByliss Polska sp. z o. o. dotycząca reklamacji.

 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

 5. Reklamacje należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres kontakt@babylisspro.pl

 6. Reklamacje należy wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą reklamacji.

 7. BaByliss Polska sp. z o. o. dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania od Użytkownika. BaByliss Polska sp. z o. o. zawiadomi Użytkownika o swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w reklamacji.

 8. Wszelkie problemy techniczne mogą być zgłaszane przez Użytkowników na adres kontakt@babylisspro.pl

VIII Rezygnacja/zakończenie korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z dostępu do Serwisu i usunąć swoje Konto. W tym celu powinien wysłać oświadczenie w tym zakresie na adres e-mail: kontakt@babylisspro.pl

 2. BaByliss Polska sp. z o. o. może zablokować lub usunąć Konto Użytkownika oraz dostęp do Serwisu, jeżeli:

  1. Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;

  2. Użytkownik dopuszcza się działań mogących utrudniać działanie Serwisu;

  3. Użytkownik dopuszcza się działań, które mogłyby narazić BaByliss Polska sp. z o. o. lub jego klientów na utratę lub naruszenie renomy i dobrego imienia.

 3. Odblokowanie lub ponowne założenie Konta wymaga zgody BaByliss Polska sp. z o. o.

 4. Usunięcie konta przez Użytkownika lub BaByliss Polska sp. z o. o. nie powoduje wygaśnięcia licencji, o której mowa w pkt IV niniejszego regulaminu. Użytkownik, którego konto zostało usunięte, uprawniony jest do wypowiedzenia licencji zgodnie z terminem wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów.

IX Zmiana Regulaminu

 1. 1. BaByliss Polska sp. z o. o. może zmienić Regulamin, w szczególności z przyczyn techniczno – organizacyjnych. Zmiana wchodzi w życie w terminie wskazanym przez BaByliss Polska sp. z o. o. nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu w Serwisie. Kampanie rozpoczęte przed wejściem w życie zmian prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

 2. Przy pierwszym logowaniu przez Użytkownika na Koncie w Serwisie, które będzie miało miejsce po wejściu w życie zmian do Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany o takich zmianach oraz o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z Serwisu oraz rozwiązaniem umowy z BaByliss Polska sp. z o. o.. W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie usunięte z Serwisu.

X Postanowienia końcowe

 1. Babyliss Polska Sp. z o.o. może powierzyć wykonywanie całości lub części zadań związanych z administrowaniem Serwisem Grupie Bukko Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000774562, NIP: 5213857106, REGON: 382568428, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22/12B (kod: 02-703), adres e-mail: hello@grupabukko.pl

 2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia go na stronach internetowych Serwisu.

 3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory są rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.

 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr Nr 24, poz. 83).