Regulaminy

Regulamin Konkursu

„Ekskluzywny konkurs dla grupy”

prowadzonego za pośrednictwem portalu Facebook.com

 

§1

Definicje

 

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

 1. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1;
 2. Kodeksie Cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.);
 3. Dniach – należy przez to rozumieć dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90);
 4. Instagramie – należy przez to rozumieć portal instagram.com, który udostępniany jest użytkownikom na warunkach określonych w regulaminie dostępnym pod adresem https://help.instagram.com/581066165581870.
 5. Facebooku – należy przez to rozumieć portal facebook.com, który udostępniany jest użytkownikom na warunkach określonych w regulaminie dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms.
 6. ORGANIZATORZE – należy przez to rozumieć Lemonart Piotr Blachowski z siedzibą w Warszawie, Dembowskiego 2/5, 02-784 Warszawa, NIP: 1132355798 będącego organizatorem konkursu i administratorem danych osobowych;
 7. SPONSORZE – należy przez to rozumieć BaByliss Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 01-015 Warszawa, NIP: 1080003862 będącego fundatorem nagród;
 8. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument.
 9. Regulaminie Instagrama – należy przez to rozumieć zbiór regulaminów, polityk i standardów dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/581066165581870;
 10. Regulaminie Facebooka – należy przez to rozumieć zbiór regulaminów, polityk i standardów dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms;
 11. Konkursie – należy przez to rozumieć przyrzeczenie w rozumieniu
  919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego złożone przez SPONSORA, którego zasady określa Regulamin i którego przeprowadzenie powierzono ORGANIZATOROWI.
 12. Zadaniu Konkursowym – aby wziąć udział w konkursie użytkownik powinien opublikować na grupie STUDIO BabylissPRO na Facebooku zdjęcie lub film przedstawiające w kreatywny i/lub zabawny sposób jedną z trzech czynności, w zależności od tego, jaką nagrodę chce wygrać::
  • Suszenie włosów, jeśli użytkownik chce wygrać suszarkę GOLDFX FXBDG1E
  • Prostowanie lub tworzenie loków, jeśli chce wygrać prostownicę-lokówkę ELIPSIS3000 BAB3000EPE
  • Tworzenie fal, jeśli chce wygrać falownicę 3D BAB2369TTE

Spośród opublikowanych zdjęć i filmów sponsor wybierze po jednej najciekawszej realizacji w każdej kategorii, które otrzymają nagrody.

 1. Profilu na Instagramie – należy przez to rozumieć prywatny lub służbowy profil na stronie instagram.com
 2. Fanpage’u – należy przez to rozumieć fanpage dostępny pod adresem facebook.com/BaBylissPROPolska
 3. Okresie Trwania Konkursu – należy przez to rozumieć okres od 10 do 24 marca 2023 roku.
 4. Nagrodach – należy przez to rozumieć:
  • suszarkę GOLDFX FXBDG1E o wartości 790 zł
  • prostownicę-lokówkę ELIPSIS3000 BAB3000EPE o wartości 675 zł
  • falownicę 3D BAB2369TTE o wartości 390 zł.

fundowane przez SPONSORA 

§2

Regulamin

 

 1. Regulamin stosuje się do wszystkich UCZESTNIKÓW.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a także Regulamin Instagrama.
 3. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w Konkursie jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ORGANIZATORA.
 6. Regulamin obowiązuje od pierwszego dnia Okresu Trwania Konkursu.
 7. ORGANIZATOR może w każdym czasie zmienić treść Regulaminu.
 8. Zmiany Regulaminu uważa się za dokonane z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej.
 9. Do zgłoszeń konkursowych dokonanych przez UCZESTNIKÓW przed zmianą Regulaminu, stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania zgłoszenia.
 10. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, będzie dostępny do wglądu dla UCZESTNIKÓW na stronie www.babylisspro.pl.
 11. Regulamin dostępny na stronie https://babylisspro.pl/ może być przez UCZESTNIKA w każdym czasie odczytany, pobrany, a jego treść utrwalona w szczególności poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 12. Posty stworzone i opublikowane na Instagramie i Facebooku na potrzeby promocji Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. W przypadku występowania różnic w brzmieniu postów i Regulaminu za wiążącą uważa się treść Regulaminu.
 13. Podstawową formą komunikacji STRON, a w tym formą właściwą do składania wszelkich oświadczeń będzie komunikacja za pośrednictwem Instagrama i Facebooka.

 

§3

Uczestnicy

 

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „UCZESTNIK”) może być tylko osoba fizyczna, która jednocześnie:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła osiemnaście (18) lat;
  • zapoznała się z brzmieniem Regulaminu i zaakceptowała jego treść;
  • spełniła warunki uczestnictwa określone w Regulaminie;
  • wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie;
  • posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • posiada aktywne konto na Instagramie lub Facebooku i akceptuje Regulamin Instagrama oraz Facebooka.
  • jest członkiem grupy na Facebooku STUDIO BabylissPRO.
 2. Akceptując Regulamin i przystępując do Konkursu UCZESTNIK oświadcza, że wie, iż Konkurs nie jest organizowany przez Instagram czy Facebook oraz zobowiązuje się nie dochodzić od Instagrama czy Facebooka żadnych roszczeń związanych z Konkursem.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  • osoby prawne;
  • osoby, które nie spełniają łącznie wszystkich warunków dla uznania ich za UCZESTNIKÓW;
  • osoby pozostające w stosunku zlecenia, pracy, wolontariatu, a także pełniące funkcje w organach oraz świadczące pracę lub usługi na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz ORGANIZATORA lub SPONSORA;
  • wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby przysposobione, małżonkowie, rodzice każdego z małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe ze wskazanymi powyżej osobami.

(dalej łącznie „Osoby Wykluczone z Konkursu”).

 1. UCZESTNIK może brać udział w Konkursie więcej niż jeden (1) raz, jeżeli każdorazowo spełniać będzie Warunki Uczestnictwa.
 2. UCZESTNIK może w każdym czasie, nie później jednak niż do ostatniego dnia Okresu Trwania Konkursu, złożyć ORGANIZATOROWI oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie. W takim przypadku UCZESTNIK będzie traktowany jak Osoby Wykluczone z Konkursu.
 3. UCZESTNIK, którego konto na Instagramie lub Facebooku w Okresie Trwania Konkursu zostanie dezaktywowane, zawieszone, zablokowane lub usunięte z chwilą wystąpienia jednego z tych zdarzeń będzie traktowany jak Osoby Wykluczone z Konkursu, chyba że konto to zostanie przywrócone najpóźniej w ostatnim dniu Okresu Trwania Konkursu.
 4. UCZESTNIK może w każdym czasie wykonać zażądać od SPONSORA usunięcia swoich danych osobowych lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W takim przypadku UCZESTNIK będzie traktowany jak Osoby Wykluczone z Konkursu.

 

§4

Organizator i Sponsor

 

 1. ORGANIZATOR działa w imieniu własnym, ale na zlecenie
 2. OGRANIZATORA obciążają wszystkie obowiązki określone w Regulaminie, chyba że zostały one wyraźnie zastrzeżone na rzecz SPONSORA.
 3. ORGANIZATOR przeprowadza Konkurs na Instagramie i Facebooku na własną odpowiedzialność i nie jest w żaden sposób powiązany ani wspierany przez Instagram lub Facebook.
 4. UCZESTNIK może porozumieć się z ORGANIZATOREM w następujący sposób:
  • w sprawach związanych z Konkursem – office@lemonart.eu, tel. 510057465.
  • w sprawach związanych z danymi osobowymi i wykonywaniem uprawnień określonych w RODO – office@lemonart.eu.
 5. SPONSOR jest podmiotem składającym przyrzeczenie w rozumieniu
  919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego, że na zasadach określonych w Regulaminie, dostarczy i przeniesie na LAUREATA prawo własności nagrody.
 6. Z chwilą wyróżnienia LAUREATA SPONSOR przyznaje LAUREATOWI dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody.
 7. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu LAUREATOWI i przeznaczona zostanie na zapłatę zryczałtowanego podatku od Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej należnego na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.).
 8. Obowiązek odprowadzenia należnego, zryczałtowanego podatku od Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej do właściwego Urzędu Skarbowego obciąża SPONSORA.

 

§5

Konto na Instagramie i Facebooku

 

 1. Administratorem swojego konta na Instagramie i Facebooku jest UCZESTNIK.
 2. W celu skorzystania z konta na Instagramie lub Facebooku UCZESTNIK musi posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne:
  • komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe);
  • dostęp do Internetu;
  • przeglądarka internetowa;
  • włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Cookies oraz Javascript;

lub inne określone w Regulaminie Instagrama i Facebooka;

 1. pomyślnie zarejestrowane konto.
 1. UCZESTNIK korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną powinien stosować środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).
 2. Korzystanie z Instagrama lub Facebooka przez UCZESTNIKA powinno odbywać się w sposób:
  • zgodny z prawem;
  • zgodny z dobrymi obyczajami;
  • zgodny z Regulaminem;
  • zgodny z Regulaminem Instagrama;
  • niezakłócający jego funkcjonowania;
  • nieuciążliwy dla innych UCZESTNIKÓW i

 

 

§6

Zgłoszenie Konkursowe

 

 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Ekskluzywny konkurs dla grupy”.
 2. Udział w Konkursie jest:
  • dobrowolny;
  • bezpłatny;
  • uzależniony od zaakceptowania Regulaminu w całości;
  • uzależniony od spełnienia warunków określonych w Regulaminie;
  • uzależniony od posiadania konta na Instagrmie lub Facebooku;
  • uzależniony od uczestnictwa w grupie na Facebooku STUDIO BabylissPRO;
  • uzależniony od zaakceptowania Regulaminu Instagrama w całości.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z Instagramem i Facebookiem ani też przez nich sponsorowany, wspierany ani zarządzany.
 4. Wynik Konkursu jest zależny od indywidualnych umiejętności i pomysłowości
 5. Do Konkursu nie znajduje zastosowania ustawa o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).
 6. Post stanowiący Zadanie Konkursowe nie może:
  • zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających powszechnie akceptowane normy społeczne;  
  • naruszać prawa ochronne na znaki towarowe zarejestrowane przez osoby trzecie;
  • naruszać autorskie prawa majątkowe osób trzecich;
  • naruszać autorskie prawa osobiste osób trzecich;  
  • naruszać dobra osobiste osób trzecich;
  • zawierać treści w inny sposób naruszające porządek prawny lub Regulamin Instagrama lub Facebooka.
 7. Aby wziąć udział w konkursie należy łącznie spełnić następujące warunki:
  • w Okresie Trwania Konkursu spełniać warunki do bycia uznanym za UCZESTNIKA;
  • w Okresie Trwania Konkursu wykonać Zadanie Konkursowe.
  • w Okresie Trwania Konkursu wejść na konto na Instagramie lub Facebooku i opublikować na nim Zadanie Konkursowe. (dalej „Warunki Uczestnictwa”):
 8. Zgłoszenia przesłane przed rozpoczęciem i po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu są traktowane jako wysłane przez osobę nie będącą UCZESTNIKIEM.

 

 

§17

Rozstrzygnięcie Konkursu

 

 1. Zgłoszenie Zadania Konkursowego przez UCZESTNIKA rejestruje, weryfikuje i wyróżnia
 2. SPONSOR dokonuje oceny i wyróżnienia Zadań Konkursowych wedle następujących kryteriów:
  • zabawność;
  • kreatywność;
  • zgodność z Regulaminem.
 3. Ocena Zadań Konkursowych dokonana przez SPONSORA nie podlega ujawnieniu ani uzasadnieniu.
 4. SPONSOR pozostawi bez rozpoznania Zadanie Konkursowe, które narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
  • zostało przesłane przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu;
  • pochodzi od osoby nie będącej UCZESTNIKIEM lub od Osoby Wykluczonej z Konkursu;
  • nie zawiera danych określonych w Regulaminie.
 5. SPONSOR rozstrzygnie Konkurs w dniu 27.3.2023 poprzez wyróżnienie trzech Zgłoszeń Konkursowych.
 6. UCZESTNIK, którego Zadanie Konkursowe zostało wyróżnione przez SPONSORA staje się
 7. LAUREAT jest osobą uprawnioną do otrzymania Nagrody Konkursowej.
 8. Lista LAUREATÓW zostanie opublikowana na grupie na Facebooku STUDIO BabylissPRO w dniu 27.3.2022 z użyciem funkcjonalności Instagrama i Facebooka w postaci wzmianki (@mention).
 9. ORGANIZATOR wyśle LAUREATOM nagrody w terminie do 30.03.2023 r.
 10. Wydanie nagród LAUREATOM będzie każdorazowo następować za pośrednictwem wybranego przedsiębiorstwa świadczącego usługi przewozowe.
 11. Obierając nagrodę LAUREAT zobowiązany jest podpisać protokół zdawczo-odbiorczy.
 12. Nagrody nie podlegają zamianie na środki pieniężne.
 13. Roszczenie o wydanie nagrody nie może być przedmiotem cesji na osobę trzecią.
 14. Wydanie Nagrody LAUREATOWI jest równoznaczne z przeniesieniem na niego prawa własności do niej.
 15. Z chwilą odbioru Nagrody na LAUREAT może dysponować nią wedle własnego uznania i przechodzą na niego wszystkie związane z nią ciężary oraz korzyści.
 16. LAUREAT traci prawo do otrzymania Nagrody w przypadku, gdy:
  • złożył wniosek o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych lub zażądał ich usunięcia;
  • zataił przed ORGANIZATOREM okoliczności powodujące, iż należałoby uznać za Osobę Wykluczoną z Konkursu;
  • złożył ORGANIZATOROWI oświadczenie o rezygnacji z udziału w konkursie lub zrzeczeniu się prawa do Nagrody;
  • nie podjął on przesyłki z Nagrodą albo jeżeli została ona zwrócona nadawcy z innych przyczyn;
  • ORGANIZATOR, pomimo podejmowanych prób, nie może nawiązać kontaktu z LAUREATEM, a przeszkoda ta trwa dłużej niż 7 dni.

 

§8

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. W przypadku zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia konkursu, przyznawania nagród, rejestrowania zgłoszeń UCZESTNIKOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji na adres office@lemonart.eu w terminie najpóźniej siedmiu (7) dni od ostatniego dnia Okresu Trwania Konkursu.
 2. Reklamację rozpatruje ORGANIZATOR w terminie siedmiu (7) dni od jej otrzymania.
 3. Reklamacja musi spełniać następujące wymogi formalne:
  • zawierać adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres do doręczeń UCZESTNIKA;
  • zwięźle określać przedmiot reklamacji oraz krótkie uzasadnienie dla poparcia jej zasadności;
  • wskazywać jakiego działania lub zaniechania UCZESTNIK domaga się od ORGANIZATORA lub SPONSORA;
  • zawierać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA na cele związane z rozpoznaniem reklamacji.
 4. Decyzja ORGANIZATORA jest ostateczna i wyczerpuje postępowanie reklamacyjne.

 

§9

Dane Osobowe

 

 1. Dane osobowe UCZESTNIKÓW będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z konkursem, tj. m.in. w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu, ogłoszeniem LAUREATÓW, wydaniem nagród LAUREATOM, odprowadzeniem należnego podatku, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej oraz rozpoznaniem reklamacji.
 2. ORGANIZATOR informuje w trybie art. 13 RODO, że:
  • administratorem danych osobowych UCZESTNIKÓW jest ORGANIZATOR;
  • w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych UCZESTNICY mogą skontaktować się z ORGANIZATOREM z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Regulaminie;
  • dane osobowe UCZESTNIKÓW będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie;
  • dane osobowe UCZESTNIKÓW będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a także do rozpoznania ich ewentualnych roszczeń związanych z konkursem, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy.;
  • dane osobowe UCZESTNIKÓW nie podlegają decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO;
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych UCZESTNIKÓW przez ORGANIZATORA jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • odbiorcami danych UCZESTNIKÓW będą wyłącznie podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu ORGANIZATORA jako administratora;
  • UCZESTNICY mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawienia, sprostowania, złożenia żądania o ograniczenie ich przetwarzania oraz o ich przeniesienie, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do żądania usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • UCZESTNICY mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, tj. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych przez UCZESTNIKA jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie lub rozpoznania jego reklamacji.
 4. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez UCZESTNIKA jest brak możliwości uczestnictwa w Konkursie lub rozpoznania jego reklamacji.
 5. ORGANIZATOR stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych UCZESTNIKÓW i SKARŻĄCYCH.
 6. Instagram nie zbiera ani nie przetwarza żadnych danych osobowych UCZESTNIKÓW na cele związane z Konkursem.

 

Regulamin Konkursu

„MOVEMBER PRO 2022”

prowadzonego za pośrednictwem portalu Instagram.com oraz Facebook.com

 

§1

Definicje

 

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

 1. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1;
 2. Kodeksie Cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.);
 3. Dniach – należy przez to rozumieć dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90);
 4. Instagramie – należy przez to rozumieć portal instagram.com, który udostępniany jest użytkownikom na warunkach określonych w regulaminie dostępnym pod adresem https://help.instagram.com/581066165581870.
 5. Facebooku – należy przez to rozumieć portal facebook.com, który udostępniany jest użytkownikom na warunkach określonych w regulaminie dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms.
 6. ORGANIZATORZE – należy przez to rozumieć Lemonart Piotr Blachowski z siedzibą w Warszawie, Dembowskiego 2/5, 02-784 Warszawa, NIP: 1132355798 będącego organizatorem konkursu i administratorem danych osobowych;
 7. SPONSORZE – należy przez to rozumieć BaByliss Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 01-015 Warszawa, NIP: 1080003862 będącego fundatorem nagród;
 8. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument.
 9. Regulaminie Instagrama – należy przez to rozumieć zbiór regulaminów, polityk i standardów dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/581066165581870;
 10. Regulaminie Facebooka – należy przez to rozumieć zbiór regulaminów, polityk i standardów dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms;
 11. Konkursie – należy przez to rozumieć przyrzeczenie w rozumieniu
  919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego złożone przez SPONSORA, którego zasady określa Regulamin i którego przeprowadzenie powierzono ORGANIZATOROWI.
 12. Zadaniu Konkursowym – aby wziąć udział w konkursie użytkownik powinien opublikować na swoim profilu na Instagramie lub Facebook przynajmniej trzy zdjęcia lub filmy pokazujące proces zapuszczania wąsów lub/i brody według następującej reguły:
  • pierwsze zdjęcie powinno przedstawiać punkt wyjściowy w zapuszczaniu wąsów lib/i brody na początku listopada 2022
  • drugie zdjęcie powinno przedstawiać stan brody lub/i wąsów zapuszczanych na koniec listopada 2022
  • trzecie zdjęcie powinno przedstawiać dowolną wykonaną stylizację na zapuszczonej wcześniej brodzie lub/i wąsach na koniec listopada 2022

Na wszystkich trzech zdjęciach powinna znajdować się ta sama osoba. W treści postów należy oznaczyć markę BaBylis PRO za pomocą znacznika @babylisspropolska oraz wpisać hasztag konkursu #movemberPRO. Spośród opublikowanych zdjęć i filmów sponsor wybierze 3 najciekawsze realizacje, które otrzymają nagrody.

 1. Profilu na Instagramie – należy przez to rozumieć prywatny lub służbowy profil na stronie instagram.com
 2. Fanpage’u – należy przez to rozumieć fanpage dostępny pod adresem facebook.com/BaBylissPROPolska
 3. Okresie Trwania Konkursu – należy przez to rozumieć okres od 1 do 30 listopada 2022 roku.
 4. Nagrodach – należy przez to rozumieć:

maszynkę FX825E o wartości 870 zł, trymer FX726E o wartości 670 zł oraz matę magnetyczną M3969E o wartości 330 zł fundowane przez SPONSORA.

 

§2

Regulamin

 

 1. Regulamin stosuje się do wszystkich UCZESTNIKÓW.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a także Regulamin Instagrama.
 3. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w Konkursie jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ORGANIZATORA.
 6. Regulamin obowiązuje od pierwszego dnia Okresu Trwania Konkursu.
 7. ORGANIZATOR może w każdym czasie zmienić treść Regulaminu.
 8. Zmiany Regulaminu uważa się za dokonane z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej.
 9. Do zgłoszeń konkursowych dokonanych przez UCZESTNIKÓW przed zmianą Regulaminu, stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania zgłoszenia.
 10. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, będzie dostępny do wglądu dla UCZESTNIKÓW na stronie www.babylisspro.pl.
 11. Regulamin dostępny na stronie https://babylisspro.pl/ może być przez UCZESTNIKA w każdym czasie odczytany, pobrany, a jego treść utrwalona w szczególności poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 12. Posty stworzone i opublikowane na Instagramie i Facebooku na potrzeby promocji Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. W przypadku występowania różnic w brzmieniu postów i Regulaminu za wiążącą uważa się treść Regulaminu.
 13. Podstawową formą komunikacji STRON, a w tym formą właściwą do składania wszelkich oświadczeń będzie komunikacja za pośrednictwem Instagrama i Facebooka.

 

§3

Uczestnicy

 

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „UCZESTNIK”) może być tylko osoba fizyczna, która jednocześnie:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła osiemnaście (18) lat;
  • zapoznała się z brzmieniem Regulaminu i zaakceptowała jego treść;
  • spełniła warunki uczestnictwa określone w Regulaminie;
  • wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie;
  • posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • posiada aktywne konto na Instagramie lub Facebooku i akceptuje Regulamin Instagrama oraz Facebooka.
 2. Akceptując Regulamin i przystępując do Konkursu UCZESTNIK oświadcza, że wie, iż Konkurs nie jest organizowany przez Instagram czy Facebook oraz zobowiązuje się nie dochodzić od Instagrama czy Facebooka żadnych roszczeń związanych z Konkursem.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  • osoby prawne;
  • osoby, które nie spełniają łącznie wszystkich warunków dla uznania ich za UCZESTNIKÓW;
  • osoby pozostające w stosunku zlecenia, pracy, wolontariatu, a także pełniące funkcje w organach oraz świadczące pracę lub usługi na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz ORGANIZATORA lub SPONSORA;
  • wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby przysposobione, małżonkowie, rodzice każdego z małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe ze wskazanymi powyżej osobami.

(dalej łącznie „Osoby Wykluczone z Konkursu”).

 1. UCZESTNIK może brać udział w Konkursie więcej niż jeden (1) raz, jeżeli każdorazowo spełniać będzie Warunki Uczestnictwa.
 2. UCZESTNIK może w każdym czasie, nie później jednak niż do ostatniego dnia Okresu Trwania Konkursu, złożyć ORGANIZATOROWI oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie. W takim przypadku UCZESTNIK będzie traktowany jak Osoby Wykluczone z Konkursu.
 3. UCZESTNIK, którego konto na Instagramie lub Facebooku w Okresie Trwania Konkursu zostanie dezaktywowane, zawieszone, zablokowane lub usunięte z chwilą wystąpienia jednego z tych zdarzeń będzie traktowany jak Osoby Wykluczone z Konkursu, chyba że konto to zostanie przywrócone najpóźniej w ostatnim dniu Okresu Trwania Konkursu.
 4. UCZESTNIK może w każdym czasie wykonać zażądać od SPONSORA usunięcia swoich danych osobowych lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W takim przypadku UCZESTNIK będzie traktowany jak Osoby Wykluczone z Konkursu.

 

§4

Organizator i Sponsor

 

 1. ORGANIZATOR działa w imieniu własnym, ale na zlecenie
 2. OGRANIZATORA obciążają wszystkie obowiązki określone w Regulaminie, chyba że zostały one wyraźnie zastrzeżone na rzecz SPONSORA.
 3. ORGANIZATOR przeprowadza Konkurs na Instagramie i Facebooku na własną odpowiedzialność i nie jest w żaden sposób powiązany ani wspierany przez Instagram lub Facebook.
 4. UCZESTNIK może porozumieć się z ORGANIZATOREM w następujący sposób:
  • w sprawach związanych z Konkursem – office@lemonart.eu, tel. 510057465.
  • w sprawach związanych z danymi osobowymi i wykonywaniem uprawnień określonych w RODO – office@lemonart.eu.
 5. SPONSOR jest podmiotem składającym przyrzeczenie w rozumieniu
  919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego, że na zasadach określonych w Regulaminie, dostarczy i przeniesie na LAUREATA prawo własności nagrody.
 6. Z chwilą wyróżnienia LAUREATA SPONSOR przyznaje LAUREATOWI dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody.
 7. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu LAUREATOWI i przeznaczona zostanie na zapłatę zryczałtowanego podatku od Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej należnego na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.).
 8. Obowiązek odprowadzenia należnego, zryczałtowanego podatku od Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej do właściwego Urzędu Skarbowego obciąża SPONSORA.

 

§5

Konto na Instagramie i Facebooku

 

 1. Administratorem swojego konta na Instagramie i Facebooku jest UCZESTNIK.
 2. W celu skorzystania z konta na Instagramie lub Facebooku UCZESTNIK musi posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne:
  • komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe);
  • dostęp do Internetu;
  • przeglądarka internetowa;
  • włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Cookies oraz Javascript;

lub inne określone w Regulaminie Instagrama i Facebooka;

 1. pomyślnie zarejestrowane konto.
 1. UCZESTNIK korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną powinien stosować środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).
 2. Korzystanie z Instagrama lub Facebooka przez UCZESTNIKA powinno odbywać się w sposób:
  • zgodny z prawem;
  • zgodny z dobrymi obyczajami;
  • zgodny z Regulaminem;
  • zgodny z Regulaminem Instagrama;
  • niezakłócający jego funkcjonowania;
  • nieuciążliwy dla innych UCZESTNIKÓW i

 

 

§6

Zgłoszenie Konkursowe

 

 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „MOVEMBER PRO 2022”.
 2. Udział w Konkursie jest:
  • dobrowolny;
  • bezpłatny;
  • uzależniony od zaakceptowania Regulaminu w całości;
  • uzależniony od spełnienia warunków określonych w Regulaminie;
  • uzależniony od posiadania konta na Instagrmie lub Facebooku;
  • uzależniony od zaakceptowania Regulaminu Instagrama w całości.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z Instagramem i Facebookiem ani też przez nich sponsorowany, wspierany ani zarządzany.
 4. Wynik Konkursu jest zależny od indywidualnych umiejętności i pomysłowości
 5. Do Konkursu nie znajduje zastosowania ustawa o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).
 6. Post stanowiący Zadanie Konkursowe nie może:
  • zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających powszechnie akceptowane normy społeczne;  
  • naruszać prawa ochronne na znaki towarowe zarejestrowane przez osoby trzecie;
  • naruszać autorskie prawa majątkowe osób trzecich;
  • naruszać autorskie prawa osobiste osób trzecich;  
  • naruszać dobra osobiste osób trzecich;
  • zawierać treści w inny sposób naruszające porządek prawny lub Regulamin Instagrama lub Facebooka.
 7. Aby wziąć udział w konkursie należy łącznie spełnić następujące warunki:
  • w Okresie Trwania Konkursu spełniać warunki do bycia uznanym za UCZESTNIKA;
  • w Okresie Trwania Konkursu wykonać Zadanie Konkursowe.
  • w Okresie Trwania Konkursu wejść na konto na Instagramie lub Facebooku i opublikować na nim Zadanie Konkursowe. (dalej „Warunki Uczestnictwa”):
 8. Zgłoszenia przesłane przed rozpoczęciem i po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu są traktowane jako wysłane przez osobę nie będącą UCZESTNIKIEM.

 

 

§7

Rozstrzygnięcie Konkursu

 

 1. Zgłoszenie Zadania Konkursowego przez UCZESTNIKA rejestruje, weryfikuje i wyróżnia
 2. SPONSOR dokonuje oceny i wyróżnienia Zadań Konkursowych wedle następujących kryteriów:
  • oryginalność;
  • kreatywność;
  • zgodność z Regulaminem.
 3. Ocena Zadań Konkursowych dokonana przez SPONSORA nie podlega ujawnieniu ani uzasadnieniu.
 4. SPONSOR pozostawi bez rozpoznania Zadanie Konkursowe, które narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
  • zostało przesłane przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu;
  • pochodzi od osoby nie będącej UCZESTNIKIEM lub od Osoby Wykluczonej z Konkursu;
  • nie zawiera danych określonych w Regulaminie.
 5. SPONSOR rozstrzygnie Konkurs w dniu 7.12.2022 poprzez wyróżnienie trzech Zgłoszeń Konkursowych.
 6. UCZESTNIK, którego Zadanie Konkursowe zostało wyróżnione przez SPONSORA staje się
 7. LAUREAT jest osobą uprawnioną do otrzymania Nagrody Konkursowej.
 8. Lista LAUREATÓW zostanie opublikowana na profilu SPONSORA @babylisspropolska w dniu 8.12.2022 z użyciem funkcjonalności Instagrama i Facebooka w postaci wzmianki (@mention).
 9. ORGANIZATOR prześle LAUREATOM nagrody w terminie do 30.12.2022 r.
 10. Wydanie nagród LAUREATOM będzie każdorazowo następować za pośrednictwem wybranego przedsiębiorstwa świadczącego usługi przewozowe.
 11. Obierając nagrodę LAUREAT zobowiązany jest podpisać protokół zdawczo-odbiorczy.
 12. Nagrody nie podlegają zamianie na środki pieniężne.
 13. Roszczenie o wydanie nagrody nie może być przedmiotem cesji na osobę trzecią.
 14. Wydanie Nagrody LAUREATOWI jest równoznaczne z przeniesieniem na niego prawa własności do niej.
 15. Z chwilą odbioru Nagrody na LAUREAT może dysponować nią wedle własnego uznania i przechodzą na niego wszystkie związane z nią ciężary oraz korzyści.
 16. LAUREAT traci prawo do otrzymania Nagrody w przypadku, gdy:
  • złożył wniosek o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych lub zażądał ich usunięcia;
  • zataił przed ORGANIZATOREM okoliczności powodujące, iż należałoby uznać za Osobę Wykluczoną z Konkursu;
  • złożył ORGANIZATOROWI oświadczenie o rezygnacji z udziału w konkursie lub zrzeczeniu się prawa do Nagrody;
  • nie podjął on przesyłki z Nagrodą albo jeżeli została ona zwrócona nadawcy z innych przyczyn;
  • ORGANIZATOR, pomimo podejmowanych prób, nie może nawiązać kontaktu z LAUREATEM, a przeszkoda ta trwa dłużej niż 7 dni.

 

§8

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. W przypadku zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia konkursu, przyznawania nagród, rejestrowania zgłoszeń UCZESTNIKOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji na adres office@lemonart.eu w terminie najpóźniej siedmiu (7) dni od ostatniego dnia Okresu Trwania Konkursu.
 2. Reklamację rozpatruje ORGANIZATOR w terminie siedmiu (7) dni od jej otrzymania.
 3. Reklamacja musi spełniać następujące wymogi formalne:
  • zawierać adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres do doręczeń UCZESTNIKA;
  • zwięźle określać przedmiot reklamacji oraz krótkie uzasadnienie dla poparcia jej zasadności;
  • wskazywać jakiego działania lub zaniechania UCZESTNIK domaga się od ORGANIZATORA lub SPONSORA;
  • zawierać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA na cele związane z rozpoznaniem reklamacji.
 4. Decyzja ORGANIZATORA jest ostateczna i wyczerpuje postępowanie reklamacyjne.

 

§9

Dane Osobowe

 

 1. Dane osobowe UCZESTNIKÓW będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z konkursem, tj. m.in. w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu, ogłoszeniem LAUREATÓW, wydaniem nagród LAUREATOM, odprowadzeniem należnego podatku, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej oraz rozpoznaniem reklamacji.
 2. ORGANIZATOR informuje w trybie art. 13 RODO, że:
  • administratorem danych osobowych UCZESTNIKÓW jest ORGANIZATOR;
  • w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych UCZESTNICY mogą skontaktować się z ORGANIZATOREM z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Regulaminie;
  • dane osobowe UCZESTNIKÓW będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie;
  • dane osobowe UCZESTNIKÓW będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a także do rozpoznania ich ewentualnych roszczeń związanych z konkursem, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy.;
  • dane osobowe UCZESTNIKÓW nie podlegają decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO;
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych UCZESTNIKÓW przez ORGANIZATORA jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • odbiorcami danych UCZESTNIKÓW będą wyłącznie podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu ORGANIZATORA jako administratora;
  • UCZESTNICY mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawienia, sprostowania, złożenia żądania o ograniczenie ich przetwarzania oraz o ich przeniesienie, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do żądania usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • UCZESTNICY mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, tj. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych przez UCZESTNIKA jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie lub rozpoznania jego reklamacji.
 4. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez UCZESTNIKA jest brak możliwości uczestnictwa w Konkursie lub rozpoznania jego reklamacji.
 5. ORGANIZATOR stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych UCZESTNIKÓW i SKARŻĄCYCH.
 6. Instagram nie zbiera ani nie przetwarza żadnych danych osobowych UCZESTNIKÓW na cele związane z Konkursem.

 

 

Zasady korzystania z serwisu www.babylisspro.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy reguluje zasady korzystania z serwisu www.babylisspro.pl.

 2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

  1. „Serwis” oznacza serwisu internetowego www.babylisspro.pl,

  2. „BaByliss Polska sp. z o. o.” oznacza Babyliss Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296920;

  3. „Użytkownik” – oznacza każdą osobę fizyczną, która zarejestrowała się w zakładce serwisu;

  4. „Konto” – prowadzone dla Użytkownika przez BaByliss Polska sp. z o. o. konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są Dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu;

  5. „Dane” – dane osobowe Użytkownika oraz inne dane i treści zamieszczane przez Użytkownika w serwisie;

  6. „Kampania” – okres, podczas którego Użytkownik testuje produkt lub próbki produktu lub otrzymuje informacje dotyczące produktu lub usług, jak również wyraża swoją opinię o produkcie lub usługach oraz wypełnia ankietę podsumowującą;

  7. „Ambasador Kampanii”– Użytkownik zakwalifikowany przez BaByliss Polska sp. z o. o. do udziału w Kampanii.

II. Zasady rejestracji i uczestnictwa w serwisie.

 1. Użytkownikiem serwisu może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski.

 2. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba, która spełnia wymagania określone w ustępie powyższym i założyła Konto w Serwisie.

 3. Założenie Konta obejmuje następujące czynności:

  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego, zawierającego następujące dane osobowe Użytkownika: adres e-mail oraz hasło;

  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez BaByliss Polska sp. z o. o. w brzmieniu wskazanym przez BaByliss Polska sp. z o. o.;

  3. akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 4. Założenie Konta oraz korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne. Zakreślenie odpowiedniego pola obok formułki „Zapoznałem się i akceptuję warunki i zasady Regulaminu strony oraz politykę prywatności” umieszczonej w Serwisie oznacza, że Użytkownik zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności oraz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. Brak akceptacji powyższej klauzuli uniemożliwia założenie Konta oraz korzystanie z Serwisu.

 5. Formularz wypełniony nieprawidłowo lub niekompletnie uniemożliwia dokonanie rejestracji.

 6. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego oraz innych czynności związanych z założeniem Konta, po dokonaniu rejestracji Konta – zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu – w systemie informatycznym BaByliss Polska sp. z o. o. jest równoznaczne z zawarciem umowy o zapewnienie dostępu do zawartości Serwisu i świadczeń objętych niniejszym Regulaminem.

 7. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt 8, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną lub na piśmie, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług, w szczególności poprzez przystąpienie przez Użytkownika do Kampanii, przed upływem 10 dni od daty zawarcia umowy; przyjmuje nadto do wiadomości, że w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 8. BaByliss Polska sp. z o. o. informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne materiały, w szczególności teksty, artykuły, opracowania, zdjęcia, grafikę.

 9. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631).

 10. BaByliss Polska sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do krótkotrwałego zaprzestania świadczenia usług i dostępu do Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją serwisu internetowego, mogących powodować utrudnienie lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z Serwisu. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będą publikowane na stronie internetowej Serwisu przed rozpoczęciem prac.

 11. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo i stabilność systemu teleinformatycznego, BaByliss Polska sp. z o. o. ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

 12. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego BaByliss Polska sp. z o. o. przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych BaByliss Polska sp. z o. o. lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  2. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

 13. Użytkownik zobowiązany jest podawać w formularzu rejestracyjnym oraz we wszystkich ankietach wypełnianych w związku z uczestnictwem w Serwisie prawdziwe i rzetelne dane. Wszystkie formularze i ankiety powinny być wypełniane w sposób kompletny i zrozumiały. Podanie nieprawdziwych, niekompletnych lub nierzetelnych danych może uniemożliwić kontakt z Użytkownikiem lub spowodować niezakwalifikowanie Użytkownika do Kampanii.

 14. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta innym osobom, ani korzystać z Kont innych Użytkowników.

 15. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oraz udział w poszczególnych Kampaniach może odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych, tj. niezarobkowych i niezwiązanych z prowadzona działalnością gospodarczą. Użytkownik w szczególności nie może sprzedawać otrzymanych do testowania produktów lub usług ani próbek produktów ani w jakikolwiek inny sposób odpłatnie przekazywać osobom trzecim.

 16. W przypadku naruszenia powyższego postanowienia, BaByliss Polska sp. z o. o. uprawnione jest do usunięcia konta Użytkownika na zasadach określonych w pkt VIII ust. 2.

III. Zasady udziału w Kampaniach

 1. Udział w Kampanii może wziąć tylko Użytkownik Serwisu. Udział Użytkownika w Kampaniach jest bezpłatny.

 2. BaByliss Polska sp. z o. o. prowadzi Kampanie w ramach usług marketingowych świadczonych na rzecz klientów BaByliss Polska sp. z o. o.. W celu uzyskania opinii o produktach lub usługach klienta BaByliss Polska sp. z o. o., w czasie Kampanii mogą być udostępniane Użytkownikom produkty lub próbki produktów klienta oraz ulotki i inne informacje o produktach lub usługach klienta BaByliss Polska sp. z o. o.

 3. Udział w kampanii możliwy jest zarówno z własnej inicjatywy Użytkownika, o ile zgłosi się on do udziału w Kampanii, o której informacje będą dostępne w Serwisie, jak też na skutek zaproszenia od BaByliss Polska sp. z o. o. wysłanego do wybranych Użytkowników.

 4. Przed zakwalifikowaniem Użytkownika do Kampanii BaByliss Polska sp. z o. o. uprawniona jest do żądania od Użytkownika wypełnienia i wysłania ankiety rekrutacyjnej i ankiet profilowych umożliwiających BaByliss Polska sp. z o. o. dokonanie oceny czy Użytkownik pasuje do profilu ambasadora danej Kampanii.

 5. Użytkownicy zakwalifikowani do udziału w danej Kampanii, zwani dalej „Ambasadorami Kampanii”, zostaną poinformowani o tym fakcie przez BaByliss Polska sp. z o. o. za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres mailowy Użytkownika wraz ze wskazaniem dalszych działań związanych z udziałem w Kampanii. BaByliss Polska sp. z o. o. nie jest zobowiązany do informowania o niezakwalifikowaniu do danej Kampanii.

 6. Ambasador Kampanii powinien podać BaByliss Polska sp. z o. o. adres do korespondencji lub potwierdzić aktualności podanego wcześniej adresu w celu umożliwienia wysłania przez BaByliss Polska sp. z o. o. produktu do testowania i/lub jego próbek i/lub ulotek dotyczących produktu.

 7. Brak wskazania adresu do korespondencji Ambasadora Kampanii w terminie określonym przez BaByliss Polska sp. z o. o. uniemożliwia udział Ambasadora w danej Kampanii.

 8. Biorąc udział w danej Kampanii Ambasador Kampanii powinien:

  1. przetestować produkt lub próbki produktu lub usługę objęte Kampanią udostępnione przez BaByliss Polska sp. z o. o.;

  2. zapoznać się z informacjami o produkcie lub usłudze objętej Kampanią udostępnionymi przez BaByliss Polska sp. z o. o.;

  3. dzielić się wiedzą o produkcie lub usłudze objętej Kampanią oraz próbkami ze swoimi znajomymi; w szczególności poprzez publikowanie na należącym do niego profilu w serwisie Facebook informacji o produkcie lub usłudze co najmniej raz w miesiącu;

  4. wypełniać ankiety i raporty związane z Kampanią;

  5. realizować pozostałe zadania związane z Kampanią, o których zostanie poinformowany przed przystąpieniem do Kampanii.

 9. Ambasador Kampanii, którego Konto w Serwisie zostało zablokowane lub usunięte z przyczyn wskazanych w punkcie IX ust. 2, zostaje wyłączony z dalszego udziału w Kampanii.

IV Prawa autorskie

 1. Użytkownik udziela BaByliss Polska sp. z o. o. nieodpłatnej, wyłącznej i bezterminowej licencji na korzystanie z utworów jego autorstwa powstałych w trakcie i w związku z korzystaniem z Serwisu lub utworów jego autorstwa albo autorstwa osób trzecich, udostępnionych przez Użytkownika BaByliss Polska sp. z o. o. w ramach korzystania z Serwisu, na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalania jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; m. in. na dysku komputerowym, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, na CD, VCD, CD ROM; bez ograniczeń co do ilości i formatu oraz niezależnie od systemu i standardu;

  2. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, zapisu komputerowego) w dowolnej formie;

  3. nadawania w nieograniczonej częstotliwości, w całości lub we fragmentach, przy pomocy transmisji dźwiękowych i telewizyjnych, fal radiowych, lasera, mikrofal lub podobnych metod technicznych;

  4. nadawania za pośrednictwem systemu przewodowego i bezprzewodowego;

  5. reemitowania, tj. równoczesnego i integralnego nadawania przez inną organizację radiową lub telewizyjną;

  6. najmu lub użyczania we wszelkich możliwych formach nośników fizycznych i wirtualnych;

  7. publicznego wykonania, odtwarzania i udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie, w sieciach komórkowych);

  8. wykorzystania w połączeniach telefonicznych, w tym w przekazach tekstowych i graficznych (np. SMS, WAP, MMS) oraz audiowizualnych;

  9. wprowadzania do obrotu w kraju i za granicą, bez ograniczeń co do ilości nakładu egzemplarzy i jego formatu;

  10. opracowania, w szczególności do skracania, dzielenia, łączenia w całości lub w części z innymi Utworami;

  11. prawa do używania, korzystania i rozporządzania Utworami lub fragmentami Utworów dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych BaByliss Polska sp. z o. o. lub osób trzecich jak również do ich wykorzystania w innych utworach;

  12. komercyjnego wykorzystania Utworów poprzez produkcję i dystrybucję wszelkiego rodzaju towarów związanych z Utworami, jak również poprzez promocję wszelkiego rodzaju towarów i usług przy użyciu przerobionych, opracowanych lub oryginalnych Utworów lub fragmentów Utworów;

 2. Użytkownik wyraża nadto zgodę na korzystanie ze swojego wizerunku utrwalonego na fotografiach udostępnionych BaByliss Polska sp. z o. o. w ramach korzystania z Serwisu, na polach eksploatacji wymienionych w ustępie powyższym (dalej o fotografiach oraz utworach, o których mowa w ust. 1: Utwory).

 3. Użytkownik oświadcza, iż dostarczone przez niego Utwory są dziełem oryginalnym i że Użytkownikowi przysługują do nich autorskie prawa majątkowe w pełnym zakresie, ponadto oświadcza że Utwory nie są w jakikolwiek sposób ograniczone na rzecz osób trzecich, a Użytkownik nabył prawa do nich zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie przepisami. Użytkownik oświadcza, że prawa autorskie do Utworów nie będą naruszać praw osób trzecich, w szczególności w zakresie praw autorskich, w tym praw zależnych.

 4. Użytkownik wyraża nadto zgodę na wykonywanie przez BaByliss Polska sp. z o. o. (i zezwalanie innym na wykonywanie) autorskich praw zależnych w odniesieniu do Utworów.

 5. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia powyższej licencji, zgody na korzystanie z jego wizerunku oraz z tytułu korzystania z Utworów na poszczególnych polach eksploatacji.

 6. BaByliss Polska sp. z o. o. jest uprawnione do udzielania dalszych zgód i licencji (sublicencji) osobom trzecim w zakresie określonym w ust. ust. 1-5.

V. Wymagania techniczne, zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe korzystanie z Serwisu obejmują:

  1. komputer osobisty lub inny kompatybilny;

  2. dostęp do sieci Internet;

  3. posiadanie konta e-mail;

  4. dostęp do witryn www – poprawnie skonfigurowana przeglądarka www.

 2. Odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania od wskazanych powyżej może prowadzić do braku możliwości korzystania z przedmiotowych usług.

 3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu nie wiąże się dla użytkownika ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci teleinformatycznej.

VI Odpowiedzialność BaByliss Polska sp. z o. o.

BaByliss Polska sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z dostępu do usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;

  2. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych na formularzu rejestracyjnym lub w ankietach;

  3. szkody powstałe w przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego Użytkownika;

  4. szkody i straty poniesione przez Użytkownika będące następstwem zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet, w szczególności działania wirusów komputerowych i włamania do systemu komputerowego.

VII Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących dostępu do Serwisu. W szczególności reklamacje mogą być składane z tytułu braku lub nienależytego dostępu do usług.

 2. Reklamację rozpatruje BaByliss Polska sp. z o. o.

 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:

  1. imię i nazwisko Użytkownika;

  2. przedmiot reklamacji;

  3. okoliczności uzasadniające reklamację;

  4. adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana decyzja BaByliss Polska sp. z o. o. dotycząca reklamacji.

 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

 5. Reklamacje należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres kontakt@babylisspro.pl

 6. Reklamacje należy wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą reklamacji.

 7. BaByliss Polska sp. z o. o. dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania od Użytkownika. BaByliss Polska sp. z o. o. zawiadomi Użytkownika o swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w reklamacji.

 8. Wszelkie problemy techniczne mogą być zgłaszane przez Użytkowników na adres kontakt@babylisspro.pl

VIII Rezygnacja/zakończenie korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z dostępu do Serwisu i usunąć swoje Konto. W tym celu powinien wysłać oświadczenie w tym zakresie na adres e-mail: kontakt@babylisspro.pl

 2. BaByliss Polska sp. z o. o. może zablokować lub usunąć Konto Użytkownika oraz dostęp do Serwisu, jeżeli:

  1. Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;

  2. Użytkownik dopuszcza się działań mogących utrudniać działanie Serwisu;

  3. Użytkownik dopuszcza się działań, które mogłyby narazić BaByliss Polska sp. z o. o. lub jego klientów na utratę lub naruszenie renomy i dobrego imienia.

 3. Odblokowanie lub ponowne założenie Konta wymaga zgody BaByliss Polska sp. z o. o.

 4. Usunięcie konta przez Użytkownika lub BaByliss Polska sp. z o. o. nie powoduje wygaśnięcia licencji, o której mowa w pkt IV niniejszego regulaminu. Użytkownik, którego konto zostało usunięte, uprawniony jest do wypowiedzenia licencji zgodnie z terminem wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów.

IX Zmiana Regulaminu

 1. 1. BaByliss Polska sp. z o. o. może zmienić Regulamin, w szczególności z przyczyn techniczno – organizacyjnych. Zmiana wchodzi w życie w terminie wskazanym przez BaByliss Polska sp. z o. o. nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu w Serwisie. Kampanie rozpoczęte przed wejściem w życie zmian prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

 2. Przy pierwszym logowaniu przez Użytkownika na Koncie w Serwisie, które będzie miało miejsce po wejściu w życie zmian do Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany o takich zmianach oraz o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z Serwisu oraz rozwiązaniem umowy z BaByliss Polska sp. z o. o.. W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie usunięte z Serwisu.

X Postanowienia końcowe

 1. Babyliss Polska Sp. z o.o. może powierzyć wykonywanie całości lub części zadań związanych z administrowaniem Serwisem Grupie Bukko Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000774562, NIP: 5213857106, REGON: 382568428, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22/12B (kod: 02-703), adres e-mail: hello@grupabukko.pl

 2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia go na stronach internetowych Serwisu.

 3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory są rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.

 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr Nr 24, poz. 83).