Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

ADMINISTRATOR

Dane przetwarzane będą przez Babyliss Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296920, adres e-mail: kontakt@babylisspro.pl

CEL i ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane przetwarzane będą w celu:

– prawidłowego korzystania przez Użytkownika z usług elektronicznych świadczonych w ramach strony www.babylisspro.pl (dalej: Serwis),

– zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, m.in. w celu zachowania dotychczasowych ustawień, przechowywania wpisanych przez Użytkownika informacji oraz dostarczania anonimowych informacji do aplikacji osób trzecich.

Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu Administrator przetwarza dane Użytkownika takie jak: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.

W trakcie korzystania z Serwisu za pomocą urządzeń mobilnych przetwarzaniu mogą podlegać nadto dane takie jak: pewne informacje o telefonie komórkowym lub tablecie, w tym identyfikator urządzenia mobilnego (Device ID), identyfikator użytkownika (User ID), typ i wersja programu operacyjnego, itp.

W przypadku przystąpienia przez Użytkownika do programu ambasadorskiego prowadzonego w ramach Serwisu, przetwarzaniu będą także podlegać dane wyraźnie podane przez Użytkownika w trakcie procesu rekrutacyjnego.

Dane przetwarzane będą nadto – po wyrażeniu odrębnej zgody przez Użytkownika – w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych wysyłanych przez Administratora w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób. W przypadku powyższym przetwarzaniu podlega – poza w/w danymi – także adres poczty elektronicznej Użytkownika.

ODBIORCY DANYCH

Dane będą mogły być udostępniane podmiotom, którym Administrator zleci wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe.

Dane będą mogły być w szczególności udostępnione firmie Lemonart.eu, Lemonart Piotr Blachowski, z siedzibą przy ul. Dembowskiego 2/5, 02-784 Warszawa, NIP PL1132355798, REGON: 140375415. 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane przez czas nieokreślony, tj. przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że Użytkownik wcześniej cofnie zgodę.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik jest uprawniony do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Użytkownik ma nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

Użytkownik jest także uprawniony do wniesienia skargi na niezgodnie z prawem przetwarzanie danych – do organu nadzorczego.