Zasady przetwarzania danych osobowych

ADMINISTRATOR

Administratorem danych jest Grupa Bukko Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000774562, NIP: 5213857106, REGON: 382568428, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22/12B (kod: 02-703), e-mail: hello@grupabukko.pl

CEL i ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane przetwarzane będą w celu w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail. Przetwarzaniu podlegają: adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz inne podane przez niego dane, w szczególności imię i nazwisko.

ODBIORCY DANYCH

Dane będą mogły być udostępniane podmiotom, którym Administrator zleci wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane przez czas nieokreślony, tj. przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że Użytkownik wcześniej cofnie zgodę.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik jest uprawniony do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Użytkownik ma nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

Użytkownik jest nadto uprawniony do wniesienia skargi na niezgodnie z prawem przetwarzanie danych – do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.